Rozstrzygnięcie organu nadzoru dotyczyło rozpatrzenia przez radę gminy Radziłów skargi jednej z mieszkanek na odmowę zatrudnienia w urzędzie. Zdaniem radnych, zastrzeżenia wobec wójta były uzasadnione. W opinii wojewody podlaskiego, organ stanowiący przyjmując uchwałę w tej sprawie naruszył jednak przepisy.
Jak przypomina w uzasadnieniu Lidia Stupak, szefowa podlaskiego wydziału nadzoru, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym kierownikiem urzędu gminy jest wójt. Jednocześnie, kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Z tego tytułu wójt wykonuje za urząd, jako pracodawca, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, w tym również czynności związane z zatrudnianiem i zwalnianiem jego pracowników (należy to wyłącznie do jego kompetencji). „Tym samym, rada gminy Radziłów dokonując w podjętej uchwale oceny zasadności odmowy zatrudnienia w urzędzie gminy Radziłów (…) i uznając skargę za zasadną, przekroczyła zakres swoich uprawnień i wkroczyła w sferę wyłącznych uprawnień i kompetencji wójta związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w urzędzie gminy” – podkreślono w stanowisku wojewody.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP