Jak zauważa autor komentarza opublikowanego w Serwisie Informacji Prawnej LEX, przytoczone uregulowanie nie precyzuje jednak, w jakiej postaci ma być złożony podpis (w domyśle własnoręczny), nie określa również, kogo należy rozumieć przez osobę biorącą udział w akcie ani przez osobę obecną przy sporządzaniu aktu.
Tymczasem niezachowanie wymogów formalnych aktu notarialnego (związanych np. z podpisem) powoduje, że aktowi temu nie nadaje się mocy urzędowej, oraz prowadzić może do uznania, że notariusz nie zachował należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków.

Jak pisze autor komentarza, konieczność zachowania przez notariusza przedstawionych wymagań staje się zawsze istotna, ilekroć dojdzie między stronami do sporu prawnego (sądowego), którego podstawę stanowią zarzuty wadliwie sporządzonego dokumentu notarialnego pod względem formalnym lub w odniesieniu do zamieszczonej (zredagowanej przez notariusza) treści czynności prawnej.
- Obowiązek ten związany jest z ustrojową funkcją zawodu notariusza, która ma charakter publicznoprawny, i sprawowaną jurysdykcją prewencyjną rozumianą jako minimalizowanie niepewności prawnej poprzez udział notariusza jako osoby zaufania publicznego. Niedochowanie tych obowiązków stanowi podstawę odpowiedzialności notariusza za powstałą szkodę według zasad ukształtowanych orzecznictwem na gruncie art. 49 p.n.1991 w zw. z art. 415 k.c. – czytamy w komentarzu.  Więcej>>