Przygotowywany jest już następny projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który pozwoli na likwidację kolejnych barier. W art. 16a nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W wielu przypadkach może się jednak okazać, iż nie będzie możliwości sprawdzenia tego faktu przy rejestracji przedsiębiorcy za pośrednictwem internetu - zgłasza zastrzeżenie Małgorzata Janyska
Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska wyjaśniała w Sejmie posłom,  że tytuł prawny powinien być rozumiany jako własność, dzierżawa, najem, użyczenie lub jakakolwiek inna forma zgody właściciela nieruchomości, może być ustna lub pisemna, na wykonywanie działalności gospodarczej pod adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca wpisał do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres wykonywania działalności, nie mając zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej do tej nieruchomości, powinien taką zgodę uzyskać albo dokonać zmiany adresu wykonywania działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, powinny zarówno obecnie, jak i po wejściu w życie nowelizacji dokonać niezwłocznie odpowiedniej zmiany we wpisie.
Ponieważ na podstawie art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej istnieje domniemanie prawdziwości danych zawartych w CEIDG, a osoba wpisana do CEIDG odpowiada za zawarte tam dane, dokonywanie na bieżąco odpowiednich zmian we wpisie w zakresie wszystkich danych wpisowych, a nie tylko danych adresowych, dotyczy wszystkich przedsiębiorców - podkreślała min. Grażyna Henclewska    
Jak przypomniała pani minister postępowanie o wykreślenie wszczynane jest obecnie po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodnościach we wpisie. najczęściej od osób fizycznych, w zakresie danych adresowych, którymi ktoś bez wiedzy albo zgody tych osób się posługuje. Zawiadomienia pochodzą również od takich organów jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urzędy skarbowe. Przedsiębiorca jest najpierw wzywany do zmiany danych w terminie siedmiu dni bądź złożenia wyjaśnień, też w tym terminie, i ma prawo do odniesienia się do stawianych mu zarzutów. Obecnie minister gospodarki wszczyna rocznie kilka tysięcy takich postępowań, które w znacznej części kończą się wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postępowania w tych sprawach są skomplikowane i długotrwałe i bardzo obciążają te osoby, których dane adresowe wskazano we wpisie bez ich zgody i wiedzy.
    Po nowelizacji minister gospodarki wykreśli obligatoryjnie każdego przedsiębiorcę, który poda fałszywe dane adresowe we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To uprości postępowanie dowodowe w takich sprawach - zapewniła wiceminister.

Źródło: obrady plenarne Sejmu z 4 czerwca 2014 r.