Po wejściu w życie nowych przepisów zabezpieczenie upadnie po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

Obecnie obowiązujące przepisy nie dają wierzycielowi możliwości zapobiegnięcia upadkowi zabezpieczenia, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25.10.2016 r. (sygn. akt SK 71/13). Projekt nowelizacji przygotował Senat.