Jak przypomina autorka, wieloletnia prognoza finansowa (WPF) uchwalana w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego, a obowiązek jej sporządzania wynika z uregulowań zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . JST były zobowiązane do opracowania WPF po raz pierwszy wraz z przygotowaniem uchwał budżetowych w 2011roku.
- Wieloletnie planowanie finansowe uznawane jest przez współczesną naukę za ważny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, w tym samorządowymi. Występuje ono w wielu krajach Unii Europejskiej i poza nią , stąd też za zasadne przyjęto wdrożenie podobnego systemu w  Polsce. Zalety wieloletniego planowania finansowego podkreślane są w raportach takich instytucji jak Bank Światowy, czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pomimo istotnego ryzyka związanego z wieloletnim planowaniem dochodów i wydatków uznaje się taki system planowania za taki, który pozwala osiągnąć optymalne warunki do stabilizacji polityki finansowej JST oraz określić perspektywiczne możliwości rozwojowe danej jednostki pisze dr Wyszkowska.
Jak podkreśla ekspertka, z założenia WPF miały zatem stać się nowoczesnym instrumentem zarządzania finansami samorządowymi umożliwiającym długoterminowe (strategiczne) planowanie rozwoju JST i kontrolowanie wielkości jej zadłużenia. W praktyce okazało się jednak, że nieprecyzyjność lub nadmierność uregulowań prawnych oraz różnego rodzaju problemy z realnością prognozowania (planowania) sprawiły, że znaczna część JST postrzega WPF jako przejaw nadmiernej biurokratyzacji, a nie instrument zarządzania finansami  planowania strategicznego. Problemy związane z WPF pojawią się zarówno na etapie jej przygotowania (np. przygotowanie wykazu przedsięwzięć, zapewnienie realności dochodów i wydatków, okres planistyczny – zwłaszcza w odniesieniu do prognozy spłaty długu), zmian, jak i realizacji.
O dylematach związanych z wieloletnim planowaniem finansowym w samorządach dr Dorota Wyszkowska mówić będzie podczas zaplanowane na 6 i 7 czerwca br. VIII Konferencji Finansów Komunalnych „Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych”.
Jak zapowiada, celem jej wystąpienia będzie włączenie się w toczącą się od kilku lat dyskusję na temat wątpliwości i dylematów związanych z wieloletnią prognozą finansową w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce.

Więcej o konferencji>>>

Dorota Wyszkowska – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; dwukrotnie konsultant Banku Światowego w zakresie stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, specjalizuje się w problematyce finansów samorządowych, w tym środków europejskich wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, autorka ponad 60 publikacji związanych z problematyką finansów samorządowych.