Układ zostanie jednak zawarty tylko wówczas, gdy na zgromadzeniu wierzycieli będzie kworum, czyli weźmie w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Takie rozwiązania znalazły się w projekcie prawa restrukturyzacyjnego, które ma zastąpić obowiązujące przepisy o upadłości.
Więcej: Jest projekt zmian w przepisach upadłościowych>>>
Projekt przewiduje przy tym inne niż do tej pory zasady sporządzania spisu wierzytelności, przede wszystkim rezygnację z instytucji ich zgłaszania. Spis będzie sporządzał nadzorca sądowy lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, wpisów w księgach wieczystych i rejestrach oraz innych dokumentów dłużnika. Określi w nim sumę przysługującą wierzycielowi, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu.
– Autorzy projektu chcą wzmocnić pozycję rady wierzycieli w porównaniu z obecnymi regulacjami i w ten sposób zapewnić im większy wpływ na przebieg postępowania. Na przykład proponuje się, że zamiast nieobecnego członka rady wierzycieli będzie głosował zastępca wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia sędziego komisarza o powołaniu – mówi adwokat Bartosz Groele z kancelarii Tomasik, Pakosiewicz, Groele.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna