Zgodnie z ustawą  w wojskowych sądach okręgowych będzie 20 sędziów, zaś w wojskowych sądach garnizonowych − 38. Poprzednio w sądach okręgowych zasiadało 18 sędziów, a w wojskowych sądach garnizonowych – 63. Departament Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości liczył 11 osób, w tym na potrzeby Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – 3 wojskowych.Rozporządzenie wchodzi w życie w poniedziałek, 9 stycznia. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenialiczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 50,poz. 490), które traciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1396).