Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych.
Jak podkreślają organizatorzy, tematyka kolejnych konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego, a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych (2009), Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić” (2010), Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2011), System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi (2012) i wreszcie Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów (2013).
- Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji – mówi prof. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika, współtwórca reformy administracyjnej kraju z 2009 r., który zaangażowany jest w przygotowania do tegorocznej konferencji.
Przedmiotem tegorocznej, VI już edycji konferencji, będzie dyskusja nt. wyzwań stających przed jednostkami samorządu u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kwestie możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz efektywnego ich wykorzystania to zagadnienia, które budzą wśród samorządowców tak nadzieje, jak i obawy, nie tylko ze względu na wysokie zadłużenie samorządów wynikające z obecnie realizowanych inwestycji, ale i m.in. ograniczenia, jakie nakłada na nie art. 243 u.f.p. - Dlatego problem ten będziemy omawiali z różnych stron: stosowanych instrumentów finansowych, zagadnień socjologicznych, obowiązujących regulacji prawnych oraz zagadnień organizacyjnych, nie tylko wskazując konkretne problemy, ale przede wszystkim szukając sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie – mówi prof. Stec. I dodaje, że konferencja będzie znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.

Więcej informacji o konferencji: http://konferencja.lex.pl/finansekomunalne/>>>