Nowe zasady doręczania korespondencji obwinionym mają utrudnić unikanie odpowiedzialności. Obok kary sądy dyscyplinarne będą mogły orzec również obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Ułatwiona ma być także egzekucja kary i kosztów postępowania. Zmiany wprowadza nowela prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, która wchodzi w życie 25 grudnia.
– Dla sędziów dyscyplinarnych na pewno bardzo ważne są nowe przepisy, które zmierzają do usprawnienia postępowania – mówi Radosław Baszuk, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. – Adwokat, wyznaczając lub przenosząc swoją siedzibę zawodową, będzie miał obowiązek wskazania adresu do doręczeń oraz niezwłocznego powiadamiania o każdej jego zmianie. Pisma wysłane do obwinionego pod ten adres uznawane będą za doręczone. Poza tym nieusprawiedliwione należycie nieobecności obwinionych nie będą już wstrzymywały postępowania – dodaje mec. Baszuk.

Źródło: Rzeczpospolita