W opublikowanej właśnie książce pod jej redakcją pt. Ofiary handlu ludźmi stwierdza m.in., że to jest wyjątkowo okrutny i bezwzględny procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej.
Jak mówił podczas zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną konferencji na ten temat (książka powstała na podstawie wygłoszonych tam referatów) wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk, dotychczasowe, blisko 10-letnie doświadczenie w realizacji działań na rzecz ofiar handlu ludźmi prowadzi nas do wniosku, iż niezbędnym warunkiem autoidentyfikacji ofiar i ich powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie jest poziom społecznego zrozumienia problemu handlu ludźmi i położenia jego ofiar. - Stąd potrzeba działań prewencyjnych, skierowanych przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków. Tego typu działania także zostały przewidziane w krajowym planie działania w tym zakresie – podkreślał wiceminister.
Wydana przez Wolters Kluwer publikacja zawiera omówienie problematyki dotyczącej ofiar handlu ludźmi z różnych punktów widzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniami na ten temat dzielą się m.in. przedstawiciele instytucji wspierających ofiary handlu ludźmi i organizacji pozarządowych oraz praktycy wymiaru sprawiedliwości.
Więcej o publikacji>>>

Lidia Mazowiecka - doktor nauk prawnych; prokurator; w Prokuraturze Generalnej zajmuje się problematyką mediacji i ofiar przestępstw; członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, a także Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; mediator w sprawach cywilnych; autorka i współautorka licznych opracowań na temat praw ofiar przestępstw.