- Lepsze regulacje prawne stanowią jeden z priorytetów strategicznych Ministerstwa Gospodarki. Zrealizowane oraz planowane działania w zakresie Reformy Regulacji w Polsce stawiają nasz kraj w czołówce państw członkowskich Unii Europejskiej pod względem stopnia zaawansowania wdrażania inicjatywy Better Regulation - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, podsumowując przygotowany przez MG „Raport z realizacji Reformy Regulacji w 2009 roku”.
Raport poświęcony jest w szczególności czterem głównym filarom programu, tj. Ocenie Skutków Regulacji (OSR), konsultacjom społecznym, upraszczaniu prawa i redukcji obciążeń administracyjnych.
Jak poinformowano w komunikacie Ministerstwa Gospodarki, w ramach realizacji założeń Programu eksperci MG przeprowadzili szereg pilotażowych szkoleń z zakresu Oceny Skutków Regulacji. Objęły one 600 pracowników administracji rządowej zaangażowanych w proces legislacyjny. Kolejne 2880 osób zostanie przeszkolonych w latach 2010-2011. Ich celem jest trwały wzrost kompetencji urzędników z różnych resortów w zakresie OSR.
Reforma Regulacji duży nacisk kładzie na kwestię konsultacji społecznych. Efektem analizy wcześniejszych praktyk w tym obszarze jest podręcznik Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych, który został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów 30 lipca 2009 r. jako uzupełnienie Wytycznych do Oceny Skutków Regulacji. Ponadto Ministerstwo Gospodarki w 2009 r. opracowało założenia do pilotażowego systemu konsultacji on-line, który przyczyni się do zwiększenia przejrzystości procesu legislacyjnego.
Z informacji MG wynika, że kolejnym istotnym obszarem prac analityków MG była redukcja barier administracyjnych. W 2007 r. zakończone zostały pomiary tych obciążeń dla wyznaczonych obszarów prawa. Uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej oraz założenia Programu na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE, Rada Ministrów wyznaczyła cel redukcji tych barier na poziomie 25 proc. do końca 2010 r. Jednym z najbardziej czasochłonnych i kosztochłonnych obciążeń okazał się obowiązek informacyjny związany m.in. z wypełnianiem przez przedsiębiorców formularzy oraz składaniem sprawozdań. W 2009 r. zidentyfikowano ponad 6 tys. obowiązków informacyjnych, których wypełnienie generuje koszty dla właścicieli firm.
Raport prezentuje też działania, których realizacja została zaplanowana na najbliższe dwa lata, a zawarte są w projekcie Programu Reformy Regulacji 2010-2011 „Lepsze prawo”. Stanowi on kontynuację Programu Reformy Regulacji 2006-2008, przyjętego przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2006 r.

Komentarz >>>

Raport >>>(pobierz plik .pdf)