Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej 24 stycznia 2023 r. skierował do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie Wojciecha K. za to, że kierował pojazdem nie posiadając do tego wymaganych uprawnień, tj. za wykroczenie z art. 94 par 1 kodeksu wykroczeń

Grzywna i zakaz prowadzenia aut

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wyrokiem nakazowym 20 lutego 2023 r. uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. W opisie czynu wskazał, że kierował pojazdem mechanicznym. Wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1500 zł. Orzekł wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres sześciu miesięcy.

Wyrok ten bez sprzeciwu stron uprawomocnił się 18 marca 2023 r.

Kasację od tego wyroku nakazowego wniósł Prokurator Generalny. Zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 5 par. 1 pkt 8 kodeksu postępowania o wykroczenia. Polegało ono na skazaniu obwinionego przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wyrokiem nakazowym, pomimo tego, że obwiniony za popełnienie tego samego czynu został już prawomocnie skazany wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z 4 stycznia 2023 r. Uzasadnia to konieczność umorzenia postępowania, co stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia wskazaną w art. 104 par. 1 pkt 7 k.p.w.

Podnosząc powyższy zarzut, Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

SN uchyla wyrok i umarza postępowanie

- Kasacja Prokuratora Generalnego jest oczywiście zasadna – orzekł sędzia Zbigniew Puszkarski.

Analiza dołączonych do kasacji akt spraw Wojciecha K. nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że z niejasnego powodu komendant Komisariatu Policji skierował do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dwa wnioski o ukaranie za to samo wykroczenie polegające na kierowaniu na drodze publicznej pojazdem bez posiadania wymaganego do tego uprawnienia.

Wniosek datowany 14 grudnia 2022 r. zainicjował postępowanie zakończone wydaniem przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej 4 stycznia 2023 r. wyroku nakazowego. W tym wyroku Wojciech K. został uznany za winnego popełnienia wymienionego wykroczenia i wymierzono mu karę grzywny w wysokości 1500 zł, orzeczono też środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na sześć miesięcy.

Jak stwierdził sędzia Puszkarski, najwidoczniej z powodu wadliwego obiegu informacji w II Wydziale Karnym, wydając ten wyrok, nierespektujący powagi rzeczy osądzonej, sąd nie miał wiedzy, że postępowanie co do tego samego czynu obwinionego Wojciecha K. zostało już prawomocnie zakończone.

Nie zmienia to faktu, że doszło do rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia zabraniającego w zaistniałej sytuacji procesowej wszczynania postępowania, względnie nakazującego umorzenie postępowania wszczętego.

W tym stanie rzeczy należało postąpić zgodnie z wnioskiem kasacji, tj. uchylić zaskarżony wyrok nakazowy i umorzyć postępowanie.

Wyrok Izby Karnej SN z 30 października 2023 r., sygn. akt IV KK 403/23