Ustawa - zaproponowana przez posłów Platformy Obywatelskiej - ma poprawić sytuację małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają problem z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Umożliwi im to odzyskanie płynności finansowej.

Umorzeniu podlegać mają składki na własne ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę oraz pozostałe powstałe w ten sposób koszty - w tym koszty egzekucyjne. Na umorzenie zaległości szansę będzie miał każdy, kto w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłacił należnych z tego tytułu składek. Zaległości umarzane będą na wniosek przedsiębiorcy, a samo umorzenie kwalifikowane będzie jako pomoc publiczna

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line