Nowelizacja będzie dotyczyć procedury sądowoadministracyjnej i cywilnej. Dostosuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11)). Trybunał uznał, że odrzucenie skargi kasacyjnej skierowanej do NSA bez wezwania do usunięcia jej braków narusza prawo do sądu oraz konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa.

Podobne zmiany nowela wprowadzić ma do Kodeksu postępowania cywilnego, z tym, że nie wszystkie błędy będzie można skorygować - sąd odrzuci skargę, w której nie wskazano podstaw kasacyjnych.