W październiku egzamin na inspektora kontroli skarbowej

Na stronie resortu finansów opublikowano komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej podający termin egzaminu dla kandydatów na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, wyznaczony decyzją Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Egzamin odbędzie się 28 października 2014 r.

Tryb i zasady przeprowadzania powyższego egzaminu oraz wymagany zakres tematyczny określa zarządzenie nr 44 ministra finansów z 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej (Dz. Urz. MF Nr 11, poz. 49 z późn. zm.). Zgodnie z nim, zdający mogą składać wniosek o dopuszczenie do egzaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, tj. od 25 lipca br., z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu. Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający.

Wykaz tytułów aktów prawnych wg stanu na 1 stycznia 2014 r., z których wybrane zagadnienia stanowią podstawę opracowania pytań testowych:

1. Ustawa o kontroli skarbowej

2. Kodeks postępowania administracyjnego

3. Ordynacja podatkowa

4. Materialne prawo podatkowe (ustawa o CIT, PIT, VAT i o podatku akcyzowym)

5. Prawo Dewizowe

6. Kodeks spółek handlowych

7. Ustawa o rachunkowości

8. Ustawa o finansach publicznych

9. Kodeks karny skarbowy

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.