Jak przypomina MSWiA, minister Mariusz Błaszczak (fot.) podkreślał wiele razy, że nadzór ministra nad służbami według obecnie obowiązujących zasad jest niewystarczający. - Służby muszą działać w sposób przejrzysty a minister musi mieć nad nimi realny, a nie teoretyczny nadzór. Nowe przepisy pozwolą na lepszą kontrolę i zarazem usprawnią funkcjonowanie formacji podległych MSWiA – mówił minister.

Jak poinformowano w piątek, Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie liczyć 42 funkcjonariuszy i 8 pracowników.
Resort podkreśla, że działanie BNW pomoże egzekwować odpowiednie standardy pracy służb mundurowych. Zajmie się ono wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy w tym przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.
Nadal będą istnieć Biura Spraw Wewnętrznych, które działają w Policji i Straży Granicznej BNW będzie działać niezależnie od nich na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających. BNW nie będzie posiadać uprawnień śledczych.

Według MSWiA, działalność Biura Nadzoru Wewnętrznego pozwoli lepiej przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w służbach mundurowych. - Jednym z ważniejszych powodów stworzenia projektu ustawy jest fakt, że służby mogą ingerować w prawa i wolności obywatelskie. Są one także szczególnie narażone na korupcję – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Jego autorzy podkreślają, że cywilny nadzór nad umundurowanymi służbami porządku publicznego to dziś standard w krajach demokratycznych. - Dotąd, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał realnych instrumentów, które pozwalałyby pełnić tą funkcję wobec Policji, Straży Pożarnej i innych formacji. Bez prawidłowego nadzoru pojawia się groźba nadużyć, na których cierpi przede wszystkim zwykły człowiek. Służby takie jak Policja dysponują szczególnymi uprawnieniami wobec obywateli. Dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują one zgodnie z najwyższymi standardami – stwierdza MSWiA.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.