Monika Sewastianowicz: co uważa pan za priorytet w nowej kadencji?

Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej: To będzie bardzo krótka, bo półtoraroczna kadencja. Obecnie największy niepokój środowiska budzi kwestia podatku od towarów i usług od wynagrodzenia prowizyjnego, która zaważy na tym czy komornicy będą mieli możliwość normalnego funkcjonowania, dlatego jak najszybciej trzeba ten problem rozwiązać.

Przed nami również prace nad wieloma rozporządzeniami wykonawczymi do nowych ustaw, przygotowanie się do wejścia w życie nowych regulacji na różnych polach, a następnie realizacja przepisów przejściowych. Po wejściu w życie ustaw będziemy bardzo bacznie monitorować funkcjonowanie kancelarii komorniczych, po to żeby odpowiednio szybko reagować na przewidywane przez nas problemy stosownymi postulatami legislacyjnymi.

Samorząd komorniczy czekają duże zmiany - jakie będą najtrudniejsze wyzwania z tym związane?

Jeśli chodzi o Krajową Radę Komorniczą zmieni się jej struktura, albowiem będzie ona składać się nie jak dotychczas z dwóch przedstawicieli każdej izby, ale z czterech, w tym obligatoryjnie jednego asesora. Będzie to więc ciało 44 osobowe, które spośród swoich członków będzie wybierać prezesa KRK. Asesorzy będą mieli swoją reprezentację również w radach izb. Ponadto skrócona z czterech do trzech lat została kadencja Krajowej Rady Komorniczej oraz rad izb komorniczych, przy czym jednocześnie wprowadzono ograniczenie wyboru na maksymalnie dwie kadencje.

Będziemy mieli zatem większą rotację osób pełniących funkcje samorządowe. Jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu komorniczego to przede wszystkim zmienia się sposób uchwalania składki na potrzeby organów samorządu komorniczego. Od nowego roku wysokość składki miesięcznej będzie corocznie ustalać walne zgromadzenie izby komorniczej, a Krajowa Rada Komornicza będzie uchwalała budżetu i określała udział poszczególnych izb komorniczych w pokrywaniu tych wydatków. Ustawodawca wprowadził też istotne ograniczenia przy uchwalaniu składki - komornicy w pierwszym roku działalności kancelarii oraz komornicy, do których kancelarii w poprzednim roku kalendarzowym wpłynęło nie więcej niż 1000 spraw, będą uiszczać składkę miesięczną w wysokości nie większej niż 100 złotych. Dziś mamy obawy czy tak ukształtowane przepisy pozwolą na realizację wszystkich ustawowych zadań samorządu komorniczego.

Które regulacje w nowych ustawach budzą największe zastrzeżenia?

W ustawie ustrojowej są rozwiązania, które budzą poważny niepokój, jak choćby wspomniana wyżej możliwość realizacji zadań ustawowych samorządu, mało klarowny quasi-pracowniczy status prawny komornika sądowego czy kwestia zastępstw. W przyjętym modelu funkcjonowania zawodu komornika fundamentalną kwestią jest finansowanie egzekucji. 

W czasie prac nad ustawami wprowadzono szereg zmian, bez których nie komornicy nie mieliby żadnych szans normalnego funkcjonowania, ale analizy jednoznacznie pokazują, jeśli egzekucja sądowa w Polsce ma być efektywna, w nowym stanie prawnym komornicy nie mogą być podatnikami VAT, albowiem ewentualny podatek od wynagrodzenia prowizyjnego pochłonie całą rentowności kancelarii. Skutki dla egzekucji sądowej w Polsce byłyby wówczas dramatyczne.

Co wymaga szybkich zmian?

Efektywna egzekucja wymaga odpowiednich regulacji. W celu poprawy szybkości i skuteczności egzekucji chcemy rozmawiać na przykład o takich rozwiązaniach jak elektroniczne zajęcie ruchomości, zmianie ograniczeń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, modyfikacji sposobu rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowych, powierzenie w szerszym zakresie komornikom egzekucji z nieruchomości, poszerzenie zakresu przedmiotowego uproszczonej egzekucji z nieruchomości, zastosowania e-licytacji w egzekucji z nieruchomości, poszerzenie dostępu do informacji o majątku dłużników czy właściwe określenie obowiązków komorników jako płatników podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji.

 

 

 
X

VAT


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu VAT? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>