W aktualnym stanie prawnym sąd drugiej instancji co do zasady sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu (wyjątkiem jest wyrok oddalający apelację, który jest uzasadniany na wniosek strony). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, wprowadzi przepis, według którego na wniosek strony sporządzane będzie również uzasadnienie orzeczenia zmieniającego zaskarżony wyrok. Po noweli rozszerzony ma zostać także zakres stosowania uzasadnienia uproszczonego - będzie mogło być sporządzane we wszystkich sprawach, w których sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego ani nie zmienił ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji.