Nowelizacja wzmacnia ochronę ofiar przemocy, m.in. poprzez obowiązek skutecznej izolacji sprawców od ofiar przemocy, przez środki separujące np. zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Ustawa wprowadza bezpłatną obdukcję, przewiduje także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy.

Począwszy od 1 sierpnia br. ofiary dotknięte przemocą w rodzinie będą mogły uzyskać bezpłatne zaświadczenie lekarskie, którego celem jest ustalenie przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych na skutek przemocy. Będzie mógł je wydać lekarz pierwszego kontaktu bądź lekarz pełniący ostry dyżur w szpitalu. Do tej pory bezpłatna obdukcja wykonywana była tylko na wniosek prokuratora.
Istotnym rozwiązaniem jest zakaz stosowania kar cielesnych wobec dziecka. Nowe przepisy pozwalają również pracownikom socjalnym (w asyście policjanta lub pracownika służby zdrowia) podjąć natychmiastową interwencję w przypadkach drastycznych. W praktyce oznacza to, że po stwierdzeniu, że życie lub zdrowie dziecka jest bezpośrednio zagrożone, pracownik socjalny może je zabrać rodzinie i umieścić w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W takich przypadkach sąd rodzinny - w ciągu 24-godzin - musi podjąć decyzję o dalszych losach dziecka.
Sprawcy przemocy w rodzinie będą mieli obowiązek uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych, nawet jeśli nie wyrażą na to zgody. Ponadto sąd będzie mógł zakazać sprawcy zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz nakazać opuszczenie lokalu.
Nadzór i kontrolę nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono wojewodzie. Do obowiązków wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast ma należeć powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, które będą zajmować się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W skład zespołu wejdą przedstawiciele: pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Jego członkiem będzie także kurator sądowy.