Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej to główne cele, które realizować będzie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Projekt nowelizacji, przygotowany pod kierownictwem wiceministra gospodarki  Adama Szejnfelda, został przyjęty przez rząd 17 października br.

Eliminowanie obciążeń administracyjnych

Przygotowując nową ustawę o PPP jej autorzy kierowali się dwoma zasadami:

  • tam, gdzie to możliwe nie tworzyć kolejnych, zbędnych przepisów, ale odsyłać do sprawdzonych rozwiązań prawnych, m.in. w prawie handlowym i cywilnym,
  • pozostawić stronom partnerstwa b przy ustalaniu zakresu umowy.

Umowa o PPP ma charakter ramowy, w formule tzw. umbrella agreement. Zrezygnowano w niej ze szczegółowego wykazu zawartości umowy, określając jedynie jej zasadnicze elementy. Ramy umowy określają, iż:

  • Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią;
  • Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego;
  • Każda ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. W ten sposób nawiązuje się do uznanych na świecie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt ustawy nie będzie też narzucał stronom przedmiotu partnerstwa. Formułę PPP będzie można stosować w każdym przypadku, w którym spełnione zostaną wymagania ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzyka związanego z przedsięwzięciem. W nowelizacji zrezygnowano także z obowiązku przeprowadzania analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach partnerstwa. Kosztowne analizy, nieuwzględniające wielkości przedsięwzięcia, były podstawową przeszkodą w dotychczasowych próbach realizacji PPP. Zdaniem autorów nowelizacji, analizy i ich przedmiot powinien wynikać z rzeczywistej potrzeby umawiających się podmiotów.

Demonopolizacja działań administracji publicznej

Nowa ustawa pomoże również zdemonopolizować działania administracji publicznej. Umożliwi bowiem przekazanie niektórych zadań samorządów i administracji prywatnym przedsiębiorstwom, na wzór stosowanego w firmach outsourcingu. Dzięki temu, administracja publiczna będzie działać sprawniej, tzn. z większą korzyścią dla obywatela i mniejszym kosztem dla państwa.

Impuls prorozwojowy

Rewolucyjne rozwiązania nowej ustawy stworzą szansę na przełom w realizacji zamrożonych dotąd sztywnymi przepisami inwestycjach w formule PPP. Mogą stać się impulsem prorozwojowym, który przyczyni się do większej aktywności zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Nowe regulacje pozwolą wykorzystać wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe firm komercyjnych do realizacji przedsięwzięć zarezerwowanych dotąd dla sektora publicznego. Dzięki temu wspólnie z samorządami będą mogły realizować takie inwestycje jak budowa szkół, hal sportowych, spalarni śmieci, dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych, a nawet urzędów.
Dodatkowo, w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dodano przepis, który upoważnia do dofinansowywania projektów realizowanych w ramach PPP ze środków unijnych.

W prace nad projektem ustawy o PPP zaangażowani byli partnerzy społeczni, którzy wraz ze stroną rządową wspólnie tworzyli jej zapisy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej - rządowej i samorządowej - oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Przewodniczącym Grupy Międzyresortowej powołanej przez Komitet Rady Ministrów oraz szefem projektu i zespołów partnerów społecznych był wiceminister Adam Szejnfeld.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki