Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują obecnie różne stawki zasiłków, w zależności od przyczyny niezdolności do pracy. Podstawowa wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, 70 proc. za okres pobytu w szpitalu, 100 proc. w razie choroby podczas ciąży lub powstałej na skutek wypadku w drodze do lub z pracy, a także jeżeli niezdolność powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Świadczenie rehabilitacyjne (przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy jeśli choroba trwa dłużej niż 182 dni) wynosi 90 proc. wynagrodzenia w pierwszych trzech miesiącach, 75 proc. w kolejnych dziewięciu. Jednak od początku 2009 roku pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia, przebywający w szpitalu, otrzymują 80 proc. wynagrodzenia jedynie za pierwszych 14 dni, kiedy pozostali pracownicy otrzymują takie świadczenie przez okres 33 dni.

Chcąc zniwelować funkcjonujące od początku ubiegłego roku zróżnicowanie projektodawca przewiduje wprowadzenie 80 procentowych zasiłków chorobowych za okres pobytu w szpitalu dla ogółu ubezpieczonych z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłków w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W konsekwencji pracownicy, niezależnie od wieku, otrzymywaliby przez cały okres pobytu w szpitalu zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.

Projekt nowelizacji ustawy został rozesłany do konsultacji m.in. do organizacji pracodawców. Generalnie są  one za likwidacją przepisu dyskryminującego część pracowników, ale wskazują też na słabe strony projektu. Np. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że rekomendowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja jest zbyt kosztowna dla budżetu państwa (tylko w 2010 r. przewiduje się wzrost wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ponad 26 mln zł.) i nie zrówna w prawach wszystkich pracowników korzystających z zasiłku chorobowego.  Lewiatan przedstawia więc własne propozycje zmian w ustawie.