Polskie prawo nie będzie już rozróżniało usługodawców na krajowych i zagranicznych. Projekt ustawy wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie, bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji, itp.
Z rozwiązań dyrektywy będą mogły skorzystać podmioty polskie, ponieważ nowe prawo nie wprowadza rozróżnienia na usługodawców krajowych i zagranicznych.
Dzięki nowym przepisom uproszczona zostanie procedura administracyjna dotycząca podejmowania i wykonywania działalności usługowej. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności. Projekt wprowadza również przepisy dotyczące uwzględniania spełnionych wymogów, zgodnie z przepisami jednego z państw przez właściwe organy państwa, na terytorium którego podejmuje się działalność usługową.
Nowe prawo przewiduje utworzenie tzw. pojedynczych punktów kontaktowych, które pełnić będą funkcje ewidencyjne i informacyjne. Punkty umożliwią dokonanie wszystkich niezbędnych procedur w jednym miejscu, a także zwiększą dostępność informacji na temat wymogów, które trzeba spełnić, by taką działalność wykonywać.
Spod przepisów nowej ustawy zostaną wyłączone niektóre zawody i działalności usługowe. Będą to m.in. zawody związane z przepisami ustawy Prawo przewozowe, prawo o notariacie, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o radiofonii i telewizji, o zawodach pielęgniarki i położnej (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o ochronie osób i mienia, czy o komornikach sądowych i egzekucji.