Na skutek przyjętej przez rząd zmiany do obowiązującego prawa wdrożono art.11 ust.8 rozporządzenia wspólnotowego nr 1857/2006 dotyczącego dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które doznały szkód m.in. w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Zgodnie z nowymi przepisami, dopłaty te będą zmniejszone o połowę w przypadku braku umowy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw (oprócz łąk i pastwisk) i co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich.
Do znowelizowanego rozporządzenia wprowadzono również przepis, na podstawie którego Agencja nie będzie mogła udzielać dopłat do oprocentowania kredytów w przypadku umów sprzedaży użytków rolnych, budynków lub ich części, maszyn, inwentarza. Chodzi o umowy zawierane między osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby. Dopłaty nie będą udzielane także do umów sprzedaży między spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są ci sami wspólnicy i akcjonariusze.