Decyzja stwierdzająca niedozwoloną praktykę podczas procedury zamówienia publicznego dotyczy przetargów na przewóz uczniów do placówek oświatowych, które były organizowane przez gminy Szczuczyn (woj. małopolskie) i Wadowice Górne (woj. podkarpackie).
Z ustaleń UOKiK wynika, że niedozwolone porozumienie zawarło dwoje przedsiębiorców – małżeństwo prowadzące odrębne działalności gospodarcze. Jeśli ich oferty były najkorzystniejsze, wówczas zwycięzca przetargu rezygnował z zawarcia umowy, bądź nie uzupełniał wymaganej dokumentacji ofertowej tak, aby zlecenie mógł otrzymać współmałżonek, którego oferta była droższa od wybranej pierwotnie. Taka praktyka miała miejsce w trakcie trzech przetargów, które odbyły się w 2009 i 2010 roku.
O tym, że opisane działania były wynikiem zmowy świadczy, zdaniem UOKiK, kilka czynników – m.in. rezygnacja ze świadczenia usług następowała zawsze w przypadku, kiedy okazywało się, że oferty uczestników zmowy są dwiema najkorzystniejszymi, a także były one wypełnione w identyczny sposób oraz jednym charakterem pisma.
UOKiK podkreśla, że nie kwestionuje udziału w tych samych przetargach przedsiębiorców spokrewnionych ze sobą oraz małżeństw. Jeżeli jednak są oni odrębnymi podmiotami gospodarczymi nie mogą uzgadniać składanych ofert.
Za udział w zmowie przetargowej przedsiębiorcy zostali ukarani sankcją finansową w łącznej wysokości 19 474 zł.
Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.