UOKiK przypomina, że zgodnie z prawem przedsiębiorca w takim przypadku może domagać się zwrotu udzielonej korzyści, proporcjonalnie pomniejszonej o okres obowiązywania umowy.
Ponadto we wzorcu umowy stosowanym przez Virtual Line znalazło się postanowienie tożsame z wpisanym do Rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku zawieszenia świadczenia usług konsument musiał uiścić opłatę abonamentową w pełnej wysokości. W ten sposób zmuszony był płacić za usługę, która nie była wykonywana.
Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, nakazała zmianę praktyki i nałożyła na spółkę Virtual Line karę 4 688 zł. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.