Niedawno zakończone postępowanie wykazało, że we wzorcach umów stosowanych przez Holding Budowlany znajdują się sprzeczne z prawem postanowienia. Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziła m.in. klauzula, zgodnie z którą deweloper miał możliwość zmiany (bez ważnej przyczyny) rodzaju materiałów budowlanych.
Jak przypomina UOKiK, w umowie deweloperskiej standardy techniczne – w tym rodzaj materiałów użytych do realizacji inwestycji - muszą zostać szczegółowo uregulowane. Nie powinny być modyfikowane bez ważnego powodu oraz bez zgody konsumenta. W przeciwnym wypadku gdyby konsument był niezadowolony ze zmiany materiałów budowlanych, powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zmiana rodzaju materiałów budowlanych jest istotną zmianą umowy.
Urząd zakwestionował również postanowienie, zgodnie z którym czas na zgłaszanie usterek rozpoczynał się od dnia zakończenia budowy budynku. Zgodnie z prawem, w przypadku wady mieszkania konsument może to zrobić do 3 lat od dnia jego odbioru, a nie zakończenia budowy. Kupujący może przez ten czas odstąpić od umowy, żądać naprawy lub obniżenia ceny, jeżeli nieruchomość odbiega od stanu w jakim powinna być mu przekazana.
Deweloper, stosując to postanowienie, miałby prawo do skrócenia czasu, w którym konsument mógłby zgłaszać roszczenia. Okres, który może upłynąć od zakończenia realizacji inwestycji do momentu odbioru mieszkania, może się znacznie wydłużyć. Konsument nie może w tym czasie sprawdzić mieszkania, a realny czas na zgłaszanie roszczeń skraca się.
Ponadto UOKiK zakwestionował sposób podawania cen mieszkań: podana była cena netto oraz informacja, że należy do niej doliczyć podatek VAT. Praktyka ta wprowadzała konsumentów w błąd, ponieważ należność podawana przez przedsiębiorcę powinna uwzględniać podatek. Wartość inwestycji mogła wzrosnąć w przypadku zmiany stawki VAT. To właśnie ostateczny koszt, a wiec wartość brutto, jest istotną informacja przy podejmowaniu decyzji o kupnie mieszkania.
Holding Budowlany Budstol zobowiązał się do zmiany kwestionowanych postanowień oraz aneksowania niezrealizowanych jeszcze umów. Prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej, ale na spółkę został nałożony obowiązek złożenia do 30 września 2011 r. sprawozdania z realizacji zobowiązania. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca może się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.