Było to drugie i ostatnie formalne posiedzenie Rady TTE podczas prezydencji irlandzkiej, kończącej się 30 czerwca br., podsumowujące prowadzone przez nią w tym okresie prace. Na posiedzeniu Rady ministrowie przyjęli podejście ogólne do następujących projektów aktów prawnych UE:

- Projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, będącego jednym z 6 opublikowanych przez Komisję Europejską projektów aktów prawnych tworzących IV pakiet kolejowy.

Generalnym celem propozycji przedstawionych w ramach IV pakietu legislacyjnego jest realizacja przez KE wizji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Zapisy zawarte w projekcie dyrektywy ws. interoperacyjności mają na celu przyspieszenie ujednolicenia procedur technicznych na rynku wewnętrznym, stanowiąc tym samym ułatwienie dla przewoźników kolejowych w kontekście świadczonych przez nich usług transportowych.

- Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii i uchylające dyrektywę 2000/30/WE.

Celem projektu jest ustanowienie zaktualizowanych oraz zharmonizowanych przepisów kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów silnikowych i przyczep, a w rezultacie zagwarantowanie poprawy bezpieczeństwa drogowego i lepszej ochrony środowiska. Proponowane zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

- Projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Projektowana zmiana ma na celu poprawę skuteczności egzekwowania przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, stanowiących o przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, co w konsekwencji również powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepszą ochronę środowiska. Zmiana przyczyni się również do usprawnienia pracy stacji kontroli pojazdów, którym zostanie zapewniony dostęp do rejestru danych technicznych pojazdów.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii i uchylające dyrektywę 2000/30/WE oraz Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów stanowią część tzw. Pakietu zdatności do ruchu drogowego, do którego zalicza się także: Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylające dyrektywę 2009/40/WE.

- Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007.

Projekt jest kluczowym elementem ogólnych działań Unii Europejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego. Zakłada on przejście od systemu, który jest głównie reaktywny i skupia się przede wszystkim na prowadzeniu badań zdarzeń lotniczych w celu zapobiegania wypadkom, do systemu bardziej aktywnego, w którym obok badań wypadków i incydentów lotniczych, wykorzystuje się wyniki przeprowadzanych na bieżąco analiz ryzyka.

- Projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 96/98/WE.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów dotyczących wyposażenia morskiego w obszarze nadzoru rynku, oceny zgodności produktów i obowiązków podmiotów w procesie dystrybucji tego wyposażenia do zasad ustanowionych przez tzw. Nowe Ramy Prawne (New Legislative Framework).

Źródło: Ministerwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej