- Cieszę się, że obecnie znacznie więcej osób z dyplomami uczelni zagranicznych będzie mogło studiować w Polsce. To także szansa dla polskich uczelni, których w coraz większym stopniu dotyczy problem niżu demograficznego, a także rosnąca konkurencja. Nowe regulacje ułatwią tym samym pozyskiwanie studentów zagranicznych, ale również wybitnych młodych naukowców z uczelni zagranicznych - podkreśliła minister Barbara Kudrycka.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 37, poz. 255 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1865) wprowadza m.in. precyzyjny zapis, iż podjęcie studiów drugiego stopnia w polskiej uczelni jest możliwe na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, o ile dyplom ten uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia w państwie wydania dyplomu. Potrzeba doprecyzowania przepisu wynikała z faktu, iż w niektórych krajach wydawane są dyplomy, które nie dają bezpośredniej możliwości podjęcia dalszego kształcenia na kolejnym etapie studiów wyższych (np. "bachelor standard" w Wielkiej Brytanii czy USA).

W wyniku nowelizacji nastąpi także rozszerzenie grupy osób, które mogą ubiegać się w Polsce o uzyskanie stopnia doktora. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia możliwie będzie także zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego osób, które wyłącznie z własnej inicjatywy zamierzają ubiegać się o stopień doktora w polskiej uczelni lub placówce naukowej. Dodatkowo wpisano również zwolnienie z obowiązku nostryfikacji dyplomów uzyskanych w 48 państwach - stronach Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim (tzw. Konwencja Lizbońska). 

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.