W piątek 11 marca br. odbyło się spotkanie Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE. Polskę reprezentował na nim podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak
Przedmiotem posiedzenia były m.in. problematyka zwalczania terroryzmu, projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz inicjatywa ustawodawcza w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży towarów przez internet.
Rada przyjęła popierany przez Rząd RP projekt dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Jego celem jest uzupełnienie i zaktualizowanie instrumentów prawnych Unii Europejskiej dotyczących zwalczania terroryzmu.
Projekt przejmuje szereg przepisów zastępowanej decyzji ramowej i rozszerza je o postanowienia wypracowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy. Zobowiązuje on państwa członkowskie do wprowadzenia kryminalizacji zarówno samych przestępstw o charakterze terrorystycznym, jak i innych czynów stanowiących „przedpole” dla popełniania przestępstw, takich jak przynależność do organizacji terrorystycznej, podróż w celach terrorystycznych, organizowanie i finansowanie takiej podróży, świadczenie i pobieranie szkolenia terrorystycznego czy publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego.
Przedmiotem dyskusji były również dwie propozycje Komisji - projekt dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość oraz projekt dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych.
Podczas posiedzenia dyskutowano także nad projektem dotyczącym ustanowienia Prokuratury Europejskiej, który jest jednym z najważniejszych instrumentów w dziedzinie prawa karnego przygotowywanego obecnie na forum Unii Europejskiej.