Obecnie wskazówki co do oceny horyzontalnych porozumień kooperacyjnych w zakresie porozumień specjalizacyjnych znaleźć można w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 2658/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień specjalizacyjnych (Dz. U. UE. L. 00.304.3). W związku z tym, że powyższe rozporządzenie utraci moc 31 grudnia 2010 r. Komisja dokonała przeglądu zasad mających zastosowanie do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych w obszarze niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych.
Nowe reguły konkurencji w sprawie porozumień o wspólnej produkcji, które mają zapewnić skuteczną ochronę konkurencji oraz zagwarantować przedsiębiorstwom odpowiedni poziom ochrony prawnej, zawarto w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1218/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych (Dz. U. UE. L. 10. 335.43).
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, jednakże nie ma zastosowania w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do porozumień będących w mocy dnia 31 grudnia 2010 r., które nie spełniają warunków wyłączenia przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, ale spełniają warunki wyłączenia przewidziane w rozporządzeniu nr 2658/2000.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line