Nowa regulacja -  rozporządzenie nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12.10.2010, s. 1) - zastępująca dotychczasowe przepisy rozporządzenia nr 1798/2003 jest przede wszystkim odpowiedzią Unii Europejskiej na coraz częstsze zjawisko transgranicznego wymiaru oszustw dotyczących podatku VAT.
Stanowi ona w dużej mierze wynik praktycznych doświadczeń dotyczących zwalczania wewnątrzwspólnotowych „oszustw karuzelowych” polegających na fikcyjnym obrocie pomiędzy firmami z różnych państw UE. Doświadczenia te pokazują, że w niektórych przypadkach wprowadzenie mechanizmu znacznie przyspieszającego wymianę informacji, rozszerzającego jej zakres i polepszającego jej ukierunkowanie jest nieodzownym elementem skutecznego zwalczania oszustw. Eurofisc - zdecentralizowana sieć bez osobowości prawnej obejmująca wszystkie państwa członkowskie UE - służyć ma propagowaniu i ułatwianiu wielostronnej i zdecentralizowanej współpracy pozwalającej podejmować ukierunkowane i szybkie działania służące zwalczaniu szczególnych rodzajów oszustw. Podstawowym zadaniem sieci ma być szybkie reagowanie na wyróżniające się nowatorstwem lub szczególnie wielką skalą metody oszustw podatkowych.

Oprócz ustanowienia Eurofisc nowe rozporządzenie dotyczące współpracy administracyjnej w zakresie VAT przewiduje również zmiany w zakresie poprawy wymiany informacji między organami państw członkowskich m.in. ograniczając przypadki, w których państwo ma prawo odmówić dostarczenia informacji, zwiększając liczbę wymienianych informacji oraz poprawiając ich jakość.

W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie jest w przeważającej mierze powtórzeniem postanowień przepisów zawartych w uchylanym rozporządzeniu nr 1798/2003 i jego dotychczasowych nowelizacjach.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line