Ogólnym celem utworzenia wielostronnego trybunału ds. inwestycji (MIC) jest ustanowienie stałego organu rozstrzygającego spory inwestycyjne. Ten międzynarodowy sąd rozpatrywałby spory dotyczące przyszłych i istniejących umów inwestycyjnych. W przypadku UE MIC zastąpiłby ostatecznie dwustronne systemy sądów inwestycyjnych zawarte w unijnych umowach handlowych i inwestycyjnych.

Inicjatywa ta jest częścią nowego podejścia UE do rozwiązywania sporów inwestycyjnych, polegającego na odejściu od tradycyjnych ram arbitrażu na rzecz utworzenia systemu sądowego. Jego celem jest odpowiedź na niektóre uzasadnione obawy opinii publicznej wyrażone w kontekście tradycyjnego rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem poprzez włączenie kluczowych cech sądów krajowych i międzynarodowych do arbitrażu inwestycyjnego.

Na podstawie mandatu udzielonego przez Radę Komisja rozpocznie negocjacje ze swoimi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi w ramach Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (UNCITRAL).

Z upublicznionych wytycznych negocjacyjnych wynika, że UE chciałoby, aby nowy system rozstrzygania sporów inwestycyjnych oparty była na następujących zasadach:
– trybunał powinien być stałą instytucją międzynarodową;
– sędziowie powinni być zatrudniani na czas określony, być odpowiednio wykwalifikowani i otrzymywać stałe wynagrodzenie. Należy zagwarantować również ich bezstronność i niezależność;
– postępowanie przed sądem powinno być prowadzone w sposób przejrzysty;
– sąd powinien zapewniać możliwość odwołania się od decyzji;
– priorytetem byłoby zagwarantowanie skutecznego wykonywania orzeczeń trybunału;
– trybunał powinien orzekać w sporach wynikających z przyszłych i istniejących umów inwestycyjnych, które państwa decydują się powierzyć do rozstrzygnięcia trybunałowi.

Źródło: https://europa.eu/newsroom/