Rada Ministrów zapoznała się 30 maja br. z dokumentem: "Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów, przedłożonym przez ministra cyfryzacji.
Projekt obejmie wymianę dotychczasowych dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli dowodów będących w obiegu do końca 2028 r. (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów). Dokumenty wydane bezterminowo będą podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby.
Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie w sposób jednoznaczny potwierdzał tożsamość obywatela. Ma także służyć do procesu uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Ponadto nowy e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną "zdjęcie twarzy") oraz potwierdzał obecność w placówkach służby zdrowia.
Aby spopularyzować wykorzystanie e-Dowodu założono możliwość jego użycia w Terminalach POS (wykorzystanie w placówkach, które są już wyposażone w terminale, np. Poczta Polska – możliwość potwierdzania odbioru przesyłek poleconych, urząd/bank/inna placówka – możliwość potwierdzenia tożsamości) i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo potencjalnie również w bankomatach i urzędomatach.
E-Dowód ułatwi także obywatelom polskim kontakt z administracją publiczną w całej Unii Europejskiej oraz pozwoli na zdalną identyfikację w procesach, które do tej pory wymagały osobistego stawiennictwa (np. rejestracja karty SIM, założenie rachunku bankowego, rejestracja podpisu kwalifikowanego).
Zaplanowano też wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Kartę Specjalisty Medycznego. Karta będzie służyła pracownikowi medycznemu głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji i uwierzytelniania posiadacza karty w systemach teleinformatycznych. E-Dowód i Karta Specjalisty Medycznego będą realizowane jako niezależne projekty.
Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną. Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego (tylko dla e-usług) i podpisu kwalifikowanego, ale liczba osób posiadających te narzędzia jest bardzo mała – odpowiednio: ok. 900 tys. i 300 tys.