Zmienił się formularz oświadczenia o stanie majątkowym, składanego przy ubieganiu się o adwokata czy zwolnienie z kosztów sądowych.
Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
W sobotę 5 kwietnia wejdzie w życie podobna nowelizacja oświadczenia przy ubieganiu się o zwolnienie z kosztów sądowych. Na te składa się opłata sądowa (czyli tzw. wpis), a także takie wydatki, jak np. koszty opinii biegłego.
Formularz precyzuje, jakie dane o majątku, w szczególności nieruchomościach, należy wskazać z podaniem nominalnej bądź szacunkowej ich wartości (dotyczy to też ruchomości oszacowanych powyżej 1000 zł). W nowym formularzu trzeba też szczegółowo podać dochody i źródła utrzymania – odrębnie wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Więcej: Rzeczpospolita>>>