Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt. 2 i 3 k.p.c. z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przepis przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, niespełniającej wymogów określonych w art. 4245 § 1 pkt. 2 i 3 k.p.c.
W ocenie strony skarżącej, z prawa do sądu wynika nie tylko prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronny, niezależny i niezawisły sąd, ale również prawo do rzetelnej, odpowiedniej dla danej sytuacji procedury. Odrzucenie skargi bez wezwania do usunięcie braków formalnych wydaje się ukształtowaniem procesu niezgodnie z zasadami prawa do sądu oraz adekwatnych sankcji do przewinienia. Jest ponadto sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz demokratycznym państwem prawnym poprzez wprowadzanie ograniczeń nieadekwatnych do sytuacji.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 11 lipca 2011 r.