Trybunał rozpatrzył w środę zgodność z konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących zasad przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, czyli tzw. uwłaszczeń lokali spółdzielczych. Spółdzielnie były zobowiązane, zgodnie z tą regulcją, do przeniesienia prawa własności lokalu, w przypadku gdy inicjacja postępowania uwłaszczeniowego nastąpiła w okresie od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia 2009 r.

- Jako naruszone konstytucyjne wolności i prawa Spółdzielni wskazuję prawo do własności oraz prawo innych praw majątkowych, a w szczególności prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo do słusznego odszkodowania w przypadku odebrania prawa własności wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP oraz prawo do starannego i zgodnego z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego ustawodawstwa wynikające z art. 2 Konstytucji RP. Prawa i wolności powyższe zostały naruszone w wyniku wprowadzenia w życie i zastosowania przez sądy powszechne przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - napisał autor skargo konstytucyjnej.

Trybunał nie podzielił tej argumentacji i wskazał, że zaskarżony przepis miał na celu doprowadzenie do zakończenia – na „starych zasadach" – procesów uwłaszczeniowych zainicjowanych po wejściu w życie ustawy z 2007 r. a niezakończonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2009 r. - Ustawodawca zgodnie ze standardami poprawnej legislacji wprowadził rozwiązanie przejściowe, które  było niezbędne dla prawidłowego wykonania wyroku TK. "Ponadto ingerencja w prawo własności przysługująca spółdzielniom mieszkaniowym było w tym przypadku proporcjonalne i uzasadnione innymi wartościami konstytucyjnymi - wyjaśnił  sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski.

 
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz>>