Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 76 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 21 Konstytucji RP oraz art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 roku.

Zdaniem pytającego sądu, kwestionowany przepis godzi w istotę współwłasności, zwłaszcza w możliwość nieograniczonego żądania zniesienia współwłasności nie tylko umownie, ale i sądownie, prowadzi do rzeczywistego obciążenia i ograniczenia swobodnego rozporządzenia przedmiotem własności. Jednym z podstawowych uprawnień współwłaściciela jest bowiem możliwość żądania zniesienia współwłasności.

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 6 lipca 2012 r.