Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 3941 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 , art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 konstytucji.
Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie na postanowienie sądu odrzucające skargę o wznowienie postępowania w sprawie powództwa Tadeusza J. przeciwko PZU SA zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego. Powodem odrzucenia zażalenia był brak możliwości rozpatrzenia go przez Sąd Najwyższy na podstawie kwestionowanych przepisów. Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji, odrzucające skargę o wznowienie postępowania w sprawach, w których nie przysługuje skarga kasacyjna - nie jest uwzględnione w katalogu określonych w tych przepisach przypadków, dopuszczalnych zażaleń do SN. Zdaniem skarżącego narusza to jego konstytucyjne prawo do właściwej procedury oraz zasadę równości.
Kwestionowane przepisy wyłączające możliwość złożenia zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania, gdy sądem orzekającym w sprawie skargi jest sąd apelacyjny, pozbawiają stronę możliwości bycia wysłuchanym - podkreśla skarżący. Ponadto pozbawiają właściwej procedury, która umożliwiałaby kontrolę postępowania w sprawie o wznowienie postępowania.
Zdaniem skarżącego rozpatrzenie wniosku o wznowienie postępowania nie może być prowadzone w ramach tego samego postępowania, o którego wznowienie wystąpiono. W postępowaniach z wniosku o wznowienie i po wznowieniu postępowania dokonywana jest merytoryczna ocena dowodów, która z zasady powinna być przeprowadzona w dwóch niższych (nie kasacyjnych) instancjach.