Trybunał Konstytucyjny orzeknie 13 marca br. o zgodności art. 50530 § 1 k.p.c. z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał udzieli tym samym odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, którego zdaniem rozstrzyganie o kwestii właściwości sądu w postępowaniu cywilnym jest czynnością z zakresu wymierzania sprawiedliwości, nie zaś czynnością podejmowaną w ramach ochrony prawnej jednostki. Z tego względu postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wydać sąd, nie zaś referendarz sądowy.
(sygn. akt P 39/10)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 7 marca 2012 r.