Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że kwestionowane przepisy zostały wydane bez umocowania dla ministra sprawiedliwości do wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących warunków higieny. Przekroczono zatem - zdaniem prof. Ireny Lipowicz - granice upoważnienia ustawowego zawartego w art. 249 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, co stanowi również niezgodność z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.Zdaniem RPO, kwestionowane przepisy regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania oraz regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, zapewniające tymczasowo aresztowanemu i skazanemu prawo do korzystania z ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu, naruszają zasadę humanitarnego traktowania, wyrażoną w art. 40 i art. 41 ust. 4 konstytucji. Wyznaczenie minimalnego standardu warunków higieny na poziomie jednej ciepłej kąpieli w tygodniu jest w ocenie wnioskodawcy niezgodne z art. 102 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego, gdyż nie jest to standard odpowiedni ze względów zdrowotnych.