Stanowisko takie zostało przyjęte w niedzielę 24 kwietnia br. podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Jego autorzy stwierdzają, że w obliczu narastającej niepewności co do przyszłości fundamentalnych zasad państwa prawa, potrzebna jest jedność całego środowiska sędziowskiego i współpraca z innymi organizacjami prawniczymi pozwoli przeciwstawić się nieprzemyślanym zmianom, chaosowi legislacyjnemu oraz ograniczeniu roli organów służących ochronie obywateli, w tym sądów.

- Uznajemy zatem za konieczne zwołanie Kongresu Prawników Polskich, aby na skutek wspólnych prac obywatele mogli uzyskać wiarygodny przekaz dotyczący stanu prawa i konsekwencji jego zmian.
Wzywamy także wszystkich sędziów do odważnego, szerokiego i odbywającego się z poszanowaniem godności sędziowskiej udziału w debacie publicznej, dotyczącej przyszłości wymiaru sprawiedliwości i porządku prawnego w Polsce, który musi uwzględniać niezależność sądów. Sędziowie mają moralny obowiązek wzięcia odpowiedzialności za przekaz kierowany do społeczeństwa w zakresie standardów wynikających z zasady trójpodziału władzy.
Apelujemy o zorganizowanie otwartej debaty nad ewentualnymi zmianami w organizacji sądownictwa oraz o upublicznienie projektów, które mają znaczenie dla osób orzekających, ale przede wszystkim dotyczą najbardziej żywotnych kwestii dla funkcjonowania Państwa i jego obywateli.
Podkreślamy przy tym, że jakiekolwiek zmiany organizacyjne nie mogą uzasadniać politycznej weryfikacji sędziów, a sposób wprowadzania tych zmian – powodować szkodliwy dla społeczeństwa paraliż postępowań sądowych - czytamy w uchwale.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wyraziło też podziękowanie Krajowej Radzie Sądownictwa, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, stowarzyszeniom sędziów, przedstawicielom innych zawodów prawniczych, a także organizacjom pozarządowym za wspieranie zasad demokratycznego państwa prawnego.