Taką zmianę przewiduje przyjety 28 lutego br. przez rząd projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Dotychczas wojewódzcy konserwatorzy zabytków byli powoływani i odwoływani przez wojewodów jedynie za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.

Drugą istotną zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ustawy jest wprowadzenie ochrony tymczasowej zabytków od momentu wszczęcia procedury dotyczącej wpisu do rejestru. W toku postępowania o wpis obowiązywać będzie zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Czytaj: Minister kultury chce chronić drzewa zabytkowe przed wycinką>>