Celem nowelizacji Prawo o ruchu drogowym jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego instytucji profesjonalnej rejestracji pojazdów. Profesjonalna rejestracja pojazdów ma umożliwić legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu.

Kluczowe zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego polegają na wprowadzeniu nowych regulacji, zgodnie z którymi przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego będzie wymagało orzeczenia sądu opiekuńczego o  skierowaniu do domu pomocy społecznej. Co więcej przewiduje się wprowadzenie obowiązku okresowego badania stanu zdrowia psychicznego takiej osoby w zakresie uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej (nie rzadziej niż co 6 miesięcy). Dodatkowo osobie przyjmowanej do domu pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego sąd ustanawia adwokata lub radcę prawnego z urzędu.

Natomiast trzecia podpisana ustawa - o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa - wprowadza do systemu prawnego nowy model finansowania gwarancji i poręczeń, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcom z sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Nowo tworzony system wsparcia będzie oparty na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym. Krajowy Fundusz Gwarancyjny ma być trwałym, systemowym instrumentem wspierania rozwoju przedsiębiorców przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów. Fundusz ten ma stanowić źródło pokrywania kosztów i wydatków związanych z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami.
Ustawodawca zmienia zasady finansowania wydatków i kosztów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2018 r.

Ponadto prezydent złozył podpis pod nowelami do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z  8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.