Od pewnego czasu Bakalland S.A.("Bakalland") pozostaje w sporze korporacyjnym z Mispol S.A. ("Mispol").
Głównym akcjonariuszem Mispol jest grupa kapitałowa UAB "NDX energija" ("NDX"). Najogólniej rzecz ujmując chodzi o to, że NDX zamierza doprowadzić do dematerializacji akcji Mispol ("ściągnąć ją z giełdy") co blokuje Bakalland domagając się od NDX (określonej przez siebie) ceny za akcje Mispol (ma ich niecałe 9%). Sprawę szeroko komentują media, por. min.: Bakalland w ogniu krytyki - a w tle walka o Mispol, Parkiet, 13.06.2013 r.

Bakalland zaskarżył, powziętą głównie głosami NDX, uchwałę WZA Mispol o dematerializacji jej akcji. Początkowo to Bakalland odniósł sukces, gdyż Sąd Okręgowy w Białymstoku ("Sąd") zabezpieczył jego powództwo wstrzymując wykonanie ww. uchwały, co w praktyce oznaczało brak możliwości podjęcia kroków w celu dematerializacji akcji Mispol ergo realizacja celu biznesowego NDX oddaliła się.

Należąca do grupy kapitałowej NDX spółka Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Newma"), jako interwenient uboczny, wystąpiła z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia ew. o ustanowienie kaucji. W dniu 16.09.2013 r. Sąd wydał wyrok, w którym zarówno oddalił pozew Bakalland, jak i – co ma tu kluczowe znaczenie – uwzględnił wniosek Newma w ten sposób, iż uchylił (własne) prawomocne zabezpieczenia wstrzymujące rozpoczęcie procedury delistingu (por. www.parkiet.com/artykul/7,1339443-Mispol--Permedia--czy-znikna-z-GPW-.html) W ustnych motywach rozstrzygnięcia podzielił stanowisko Newma uznając, że brak jest pokrzywdzenia powoda, skoro mógł on później (w wyniku drugiego wezwania) sprzedać akcje po cenie ponad dwukrotnie wyższej ale z tego nie skorzystał. Co więcej, utrzymywanie spółki na giełdzie wbrew woli większości akcjonariuszy i ponoszenie związanych z tym wydatków, przy braku wykazania korzyści płynących z dalszego pozostawania spółki na giełdzie, nie ma uzasadnienia.

W sporze tym Newma reprezentowana była przez radców prawnych dr. Radosława L. Kwaśnickiego, Dariusza Kulgawczuka oraz Krzysztofa Brysiewicza z Kancelarii RKKW.

"Orzeczenie Sądu uznać należy za niezwykle istotne, jako że uchylenie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (przez sąd, który przecież tego zabezpieczenia wcześniej udzielił) zdarza się rzadko a ma niezwykle istotne znaczenie biznesowe" – komentuje pełnomocnik procesowy Newma, dr Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający Kancelarii RKKW. Wskazuje też, że "każde inne rozstrzygnięcie byłoby przyzwoleniem na tzw. szantaż korporacyjny, który nierzadko odbywa się wg następującego schematu: akcjonariusz mniejszościowy zgłasza się do spółki ew. jej akcjonariusza większościowego z konkretnym żądaniem a w razie odmowy jego realizacji podejmuje kroki w celu wywarcia presji, w tym m.in. występuje z dotkliwymi wnioskami o zabezpieczenie." Dodaje też, iż "spółka może obecnie podjąć działania zmierzające do realizacji celu określonego przez większość akcjonariuszy dematerializacji akcji."