W sprawie Jędrzejczak przeciwko Polsce skarżący Janusz Jędrzejczak sformułował zarzut wskazując, iż jego prawo do sądu, zostało ograniczone z powodu odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. W ocenie Trybunału, krótki sześciodniowy termin od dnia doręczenia skarżącemu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej do upływu terminu do jej wniesienia, nie dawał mu realnych szans jej wniesienia i bronienia swojej sprawy. Trybunał przyznał skarżącemu kwotę w wysokości tysiąca euro tytułem zadośćuczynienia.

 W sprawie Gawlik przeciwko Polsce skarżący Zbigniew Gawlik zarzucił naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji w odniesieniu do długości postępowania administracyjnego, które rozpoczęło się w dniu 8 listopada 2001 roku i nadal się toczy. W orzeczeniu Trybunał stwierdził, że polski rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów będących w stanie przekonać sędziów, że w sprawie nie doszło do przewlekłości postępowania. Trybunał przyznał skarżącym kwotę 3.600 euro tytułem zadośćuczynienia.

 Podobnie Trybunał wypowiedział się w sprawie skarżącej Jadwigi Mazurek. Zarzuciła ona naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji z powodu długości postępowania administracyjnego, które rozpoczęło się w dniu 12 czerwca 2000 roku a zakończyło w dniu 8 marca 2006 roku. Trwało zatem pięć lat i dziewięć miesięcy. Trybunał przyznał skarżącej kwotę 1.500 euro tytułem zadośćuczynienia.

Sygnatura akt: nr 56334/08, nr 26764/08 oraz nr 41265/05