Trybunał wydał wyrok w sprawie Telegraaf Media Nederland (TND) i inni p. Holandii (nr skargi 39315/06) stwierdzając naruszenie następujących przepisów EKPC: art. 8 (prawo do prywatności) i art. 10 (prawo do swobody wypowiedzi).
Zdaniem Trybunału, bez ochrony dziennikarskich źródeł informacji istotna rola jaka pełnią media zapewnienia odpowiedniej i rzetelnej informacji byłaby w sposób istotny zagrożona.
Mając na uwadze owe znaczenie ochrony dziennikarskich źródeł informacji dla wolności mediów w demokratycznym społeczeństwie i potencjalnym efekcie mrożącym jaki stanowi możliwość ujawnienia źródła informacji dla swobody ekspresji wspomniany środek jest niezgodny z art. 10 EKCP tak długo jak nie jest uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym.
Trybunał uznał, że holenderski rząd nie podał istotnych i wystarczających powodów dla ingerencji w dokumenty, co w konsekwencji prowadziło do naruszenia art. 10 EKPC. Więcej>>>