Czytaj: W procesie dot. śmierci ojca Zbigniewa Ziobro prokurator żąda wyłączenia sędziego>>

Opinię taką Stowarzyszenie przedstawiło w oświadczeniu, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie medialnymi informacjami o podejmowanych przez prokuratorów próbach instrumentalnego wykorzystania ustawowych uprawnień w celu wywarcia wpływu na przebieg postępowania sądowego i orzeczeń sądów.

Zdaniem autorów oświadczenia, inicjatywa procesowa oskarżyciela subsydiarnego, podejmowana w końcowej fazie procesu, wymaga rozwagi i obiektywnej oceny przez oskarżyciela publicznego, zwłaszcza w sprawie, która dotyczy również interesów procesowych i osobistych najwyższego rangą przełożonego.
Jak zauważają prokuratorzy ze Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”, w treści zamieszczonego przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach Tomasza Janeczka komunikatu o wszczęciu 3 lutego 2017 roku śledztwa w sprawie krakowskiego procesu wskazano z imienia i nazwiska sędziego, wobec którego postępowanie ma się toczyć. - Nie można zaakceptować tak sformułowanej informacji prokuratora, który nie bacząc na to, że przekształcenie postępowania w fazę ad personam wobec sędziego ustawa uzależnia od uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego, powiadamia opinię publiczną o jego personaliach, stygmatyzując tę osobę i tym samym naruszając jej dobra osobiste. Działanie takie nosi bowiem cechę bezprawności – czytamy w oświadczeniu.
Jego autorzy żądają niezwłocznego usunięcia z tego komunikatu danych dotyczących sędziego, którego decyzje są przedmiotem wszczętego śledztwa.

Czytaj: Sąd nie wyłączył sędzi z procesu ws. śmierci Jerzego Ziobry>>

 

 

Jak piszą, rozwagi i reakcji zgodnej z prawem wymaga także ocena wad proceduralnych, popełnionych w trakcie postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego o poważne wyłudzenia w sytuacji, gdy środek ten nie został zastosowany. - Niezrozumiałe jest w zaistniałej sytuacji jednoczesne wszczęcie śledztwa z powodu naruszenia uprawnień podejrzanego i domaganie się przez prokuratora w zażaleniu tymczasowego aresztowania tego podejrzanego - napisano w oświadczeniu. Zdaniem jego autorów wszczęcie w tych przypadkach śledztwa stanowi niedozwoloną ingerencję w postępowanie sądowe, ale równocześnie wskazuje na wykorzystywanie prokuratury do kształtowania negatywnego wizerunku sędziów i sądów, co ma uzasadniać kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” apeluje do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego o zachowanie w debacie publicznej kultury prawnej i zaniechanie dokonywania ocen środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego na tle bezpodstawnie uogólnianych, pojedynczych zdarzeń z użyciem obraźliwych i niegodnych prokuratora określeń. - Apelujemy jednocześnie do prokuratorów o niepoddawanie się presji przełożonych, dotrzymanie roty ślubowania, okazanie cech charakteru stanowiących fundament niezależności i wykorzystywanie procedur służących jej obronie – napisano na zakończenie oświadczenia. 

Źródło: lexso.org.pl>>