Wnioskodawca w latach 2005, 2009 i 2010 oddał nieruchomości w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu zostało jednoznacznie przez uznane za dostawę towarów, w rozumieniu ustawy o VAT i opodatkowane. Cechą charakterystyczną użytkowania wieczystego jest to, że przez cały czas trwania swojego prawa użytkownik uiszcza opłatę roczną. Co do zasady jest ona płatna do 31 marca danego roku. Zdaniem wnioskodawcy, skoro czynność dostawy towaru została wykonana poprzez oddanie gruntu do używania, to z uwagi na brzmienie przepisu przejściowego, art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, czynność ta będzie opodatkowana według stawki obowiązującej w momencie jej wykonania, czyli stawki 22%.
Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, który uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, dla oceny, jaką stawką podatku VAT, po dniu 31 grudnia 2011 r. powinny być opodatkowane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, odwołać się należy do przepisu art. 41 ust. 14a ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta jest opodatkowana według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.
Zatem, w przypadku, gdy wnioskodawca oddał grunty w użytkowanie wieczyste, a tym samym wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu, tj. dostawę towarów - przed dniem zmiany stawki podatku VAT, tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r., to stwierdzić należy, że została spełniona dyspozycja cytowanego wyżej przepisu art. 41 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, iż wnoszone po dniu 31 grudnia 2010 r. opłaty roczne od oddania gruntu w użytkowanie wieczyste powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania (co miało miejsce do dnia 31 grudnia 2010 r.), czyli w przedmiotowej sprawie, w wysokości 22%.
W konsekwencji, w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 41 ust. 14b ww. ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się, na potrzeby ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c.
Czynność oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, która zostaje wykonana jednorazowo (w całości), a kolejne opłaty roczne nie są płatnościami za sukcesywne wykonywanie tej czynności w kolejnych okresach (której dotyczą opłaty). Okoliczność, że z oddaniem do użytkowania wieczystego wiążą się opłaty roczne, nie oznacza, że oddawanie do użytkowania wieczystego trwa przez cały okres, na jaki zostało ustanowione i w którym wnoszone są opłaty.
Należy więc stwierdzić, iż wnioskodawca oddając grunt w użytkowanie wieczyste w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz ustalając z użytkownikiem wieczystym opłaty z tego tytułu, których terminy płatności przypadają z góry za każdy rok do dnia 31 marca danego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, jest zobowiązany od dnia 1 stycznia 2011 r. wskazane opłaty roczne opodatkowywać podatkiem VAT w wysokości 22%.
(ILPP1/443-195/11-2/KŁ)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-lineŹródło: www.mf.gov.pl