Skierowany w końcu października br. przez Ministerstwo Gospodarki do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ma na celu – zgodnie z intencją a jego autorów - wyeliminowanie nieprawidłowości powstałych na skutek niedopełnienia przez znaczną ilość spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru handlowego obowiązku złożenia (do 31 grudnia 2003 r.), wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wynikającego z tej ustawy.
- W aktualnym stanie prawnym istnieją spółki zawiązane przed 1 września 1939 r., wpisane w rejestrze handlowym, które od kilkudziesięciu lat nie prowadzą działalności gospodarczej. Wpisy w rejestrach sądowych dotyczące tych spółek w sposób rażący rozmijają się ze stanem rzeczywistym, tj. ujawnione są wpisy organów, których kadencja dawno minęła a ich członkowie nie żyją, wpisy działalności gospodarczej, której spółka nie prowadzi, a niejednokrotnie prowadzić już nie może ze względu na zmiany prawa działalności gospodarczej, wpisy kapitału zakładowego i wartości akcji niezgodne z wymogami obowiązującego prawa handlowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Zdaniem autorów dokumentu, taki stan pozostaje w zupełnej sprzeczności z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego, takimi jak pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zaufanie do prawa oraz roli sądów rejestrowych (działalność ewidencyjna i informacyjna, jak również wprowadzanie zmian konstytutywnych w rejestrach, w celu realizacji obowiązków nałożonych na spółki). Według resortu gospodarki niektóre z tych podmiotów uczestniczą w obrocie gospodarczym powołując się na nieaktualne dokumenty pozyskane z rejestru handlowego (odpisy, wyciągi, zaświadczenia).
Projektowana regulacja przewiduje m.in. monitorowanie posługiwania się takimi dokumentami w obrocie, poprzez wprowadzenie obowiązku zawiadomienia sądu rejestrowego przez organy administracji publicznej, sądy, banki, komorników i notariuszy o każdym takim przypadku, jak również o okolicznościach świadczących o prowadzeniu przez podmioty wpisane do rejestru handlowego działalności, co pozwoli sądom rejestrowym na podejmowanie działań zmierzających do przymuszenia ich do wykonywania obowiązków określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.