W trakcie rozmów omówiono wewnętrzne sprawy unijne oraz relacje UE z państwami trzecimi. Poruszono kwestie związane z ratyfikacją i wdrażaniem Traktatu Lizbońskiego oraz rozszerzeniem UE, a także wspólną polityką bezpieczeństwa energetycznego, Unią Śródziemnomorską i wschodnim wymiarem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Rozmówcy podkreślili konieczność upamiętnienia walki przeciw totalitaryzmom, co winno służyć niwelowaniu różnic świadomości historycznej obywateli krajów członkowskich.
W obszarze relacji zewnętrznych UE omówiono sytuację na Białorusi, Ukrainie i w Tybecie. W odniesieniu do Białorusi Przewodniczący PE zaznaczył, że przykłada dużą wagę do podnoszenia w swych wystąpieniach kwestii przestrzegania prawa człowieka w tym kraju. Przypomniał także, że Aleksander Milinkiewicz był gościem Parlamentu Europejskiego. Zgodzono się, że pożądane jest ustanowienie ułatwień wizowych w formie ulgowych stawek opłat dla studentów z wschodnich krajów granicznych Wspólnoty, pragnących podjąć naukę na uczelniach krajów UE.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych